Styre & Råd

§ 4 STYRE OG RÅD


Laget har eit styre med 1 leiar og minst 4 medlemer med minst 2 varamedlemer. Laget har eit råd med 1 leiar og 6 medlemer med 3 varamedlemer. Rådet skal følgja med i alle økonomiske spørsmål som vedkjem laget, ha tilsyn med laget sine eigneluter og elles vera eit rådgjevande og kontrollerande organ for laget.

– Frå Lagslova

Styret 2016

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
Styreleiar og økonomiansvarlegBorghild Marie Opdahlborghildmarie@hotmail.com90 19 49 32
Nestleiar og PR-og rekrutteringsansvarlegIda Marie Rognsvågidamarie.rogn@hotmail.no41 69 00 58
Medlem,
Økonomiansvarleg og tilskipingsansvarleg
Gunn Inger Sturegunn_inger@hotmail.com98 06 60 84
Medlem og
Rekrutterings- og PR-ansvarleg
Kjersti Johanne Nybøkjersti.nybo@gmail.com
91 60 20 28
Medlem og tilskipingsansvarlegBrita Nilsenbrita.Nilsen@hotmail.no95 07 84 31
VaraLars Fivelstad Smaabergfslars@gmail.com
VaraIrene Bjørkeirene.bjorke@gmail.com
VaraEirin Tjofloteirtjo@msn.com

Rådet 2016

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarEldbjørg Gunnarsoneldbgu@online.no97983791
MedlemSverre Sundvorsverre.sundvor@gmail.com
MedlemOle Ekornesole.b.ek@online.no
MedlemSiv Erstadsiv.erstad@hotmail.com
MedlemEli Randmoerandmo@online.no
MedlemStig Indrebøstig.indreboe@akersolutions.com
MedlemIngunn SkjelvanIngunn.Skjelvan@uib.no
VaramedlemMartin Nessenjo-nesse@online.no
VaramedlemHans Nyeggenhnyeggen@online.no
VaramedlemAnnbjørg Fadnes Kyrkjebøafkyrkje@online.no

Fonds- og Eigedomsstyret 2016

§ 7 Fonds- og eigedomsstyret

Fonds- og eigedomsstyret skal ha leiar og 4 medlemmer.

Fonds- og eigedomsstyret har forvaltningsansvaret for alle fond og verdipapir i laget og har ansvaret for drift og vedlikehald av eigedomen Eidsholmen i Fana. Styret skal vera laget sin kontakt med lagsbruka og representera laget på årsmøtet i lagsbruka og i andre tiltak der laget har økonomiske interesser.

Disposisjonar som kan vera vesentlege for fond eller eigedomar grunna storleik eller risiko, skal leggjast fram for rådet.  Fonds- og eigedomsstyret og rådet skal vera samde før vedtak vert gjort, elles må saka leggjast fram for årsmøtet.

Laget har dette fondet:

Reservefondet er skipa i 2008 etter årsmøtevedtak i Bergen ungdomslag Ervingen. Fondet er slått saman av Selsvikfondet, skipa i 1988 og endra i 2006, og Eigedomsfondet, skipa i 1990. Reservefondet har eigne vedtekter.

Lagshytta Eidsholmen kan brukast til ulike arrangement og samkomer i laget og av alle medlemmene.  Når lagshytta er ledig, kan ho leigast ut til andre.

– Frå Styringsføresegnane

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarTorgrim Ljonestorgriml@online.no91381078
MedlemKjell Gudmund Søholtgsoeholt@online.no
MedlemOddrun SamdalOddrun.Samdal@iuh.uib.no
MedlemVegard Opheimvegard.opheim@online.no
MedlemFrode Myhrafrode.myhra@hotmail.com99235282
Laga av Lauen Dans&Design