Styre & Råd

§ 4 STYRE OG RÅD


Laget har eit styre med 1 leiar og minst 4 medlemer med minst 2 varamedlemer.  Laget har eit råd på 5 medlemer med 2 varamedlemer.  Rådet skal følgja med i alle økonomiske spørsmål som vedkjem laget, ha tilsyn med laget sine eignelutar og elles vera eit rådgjevande og kontrollerande organ for laget.

– Frå Lagslova

Styret 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
Styreleiar Marit Kvamenmaritk93@hotmail.com90 23 64 20
Renathe Nilsen
Thomas Reime Berthelsen
Dagrun Slettebø Daltveit
Live Havro Bjørnstad
VaraRobin Van de Valle
VaraInga Myhr
VaraJohanna Mjeldheim

Rådet 2022

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarBorghild M. Opdahlborghildmarie@hotmail.com90194932
MedlemGunn Inger Sturegunn_inger@hotmail.com
MedlemBrit K. Sørland
MedlemStig Indrebøstig.indreboe@akersolutions.com
MedlemGrete Oline Hole
VaramedlemHans Nyeggenhnyeggen@online.no
VaramedlemSverre Sundvorsverre.sundvor@gmail.com

Fonds- og Eigedomsstyret 2022

§ 7 Fonds- og eigedomsstyret

Fonds- og eigedomsstyret skal ha leiar og 4 medlemmer.

Fonds- og eigedomsstyret har forvaltningsansvaret for alle fond og verdipapir i laget og har ansvaret for drift og vedlikehald av eigedomen Eidsholmen i Fana. Styret skal vera laget sin kontakt med lagsbruka og representera laget på årsmøtet i lagsbruka og i andre tiltak der laget har økonomiske interesser.

Disposisjonar som kan vera vesentlege for fond eller eigedomar grunna storleik eller risiko, skal leggjast fram for rådet.  Fonds- og eigedomsstyret og rådet skal vera samde før vedtak vert gjort, elles må saka leggjast fram for årsmøtet.

Laget har dette fondet:

Reservefondet er skipa i 2008 etter årsmøtevedtak i Bergen ungdomslag Ervingen. Fondet er slått saman av Selsvikfondet, skipa i 1988 og endra i 2006, og Eigedomsfondet, skipa i 1990. Reservefondet har eigne vedtekter.

Lagshytta Eidsholmen kan brukast til ulike arrangement og samkomer i laget og av alle medlemmene.  Når lagshytta er ledig, kan ho leigast ut til andre.

– Frå Styringsføresegnane

Verv:Namn:Epostadresse:Tlf.:
LeiarArnvid Underlidunderlid@hotmail.com
MedlemFrode Myhrafrode.myhra@hotmail.com99235282
MedlemBjørn Feltens
MedlemKnut Arne Vedå
MedlemVegard Opheimvegard.opheim@online.no
Laga av Lauen Dans&Design